Vind de beste dierenverzekering voor je hond of je kat!

Vind de beste dierenverzekering voor je hond of je kat!

Algemene Voorwaarden

Versie van 30 augustus 2023


U gaat naar de website/ platform/ blog van Yago (hierna de « Site »). Als u gaat naar deze site voor een gewoon bezoek of voor een inschrijving op een dienst, verbindt u zich ertoe de hieronder opgelijste voorwaarden na te leven.

Waarschuwing vooraf

In principe worden de informatie, de links, de documenten direct en indirect raadpleegbaar op de site, en alle soorten gekoppelde inhoud die u kan raadplegen u ter beschikking gesteld uitsluitend voor informatieve doeleinden en het biedt in geen enkel geval een aanbieding met betrekking tot de producten (niet)-levensverzekeringen, noch tot financiële producten. Niettemin kan bepaalde informatie beschouwd worden als aanbieding als ze vergezeld zijn van alle informatie vereist door de regelgeving en als deze uitdrukkelijk als zodanig vermeld worden.

Bovendien, heeft de informatie op deze site, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een indicatief karakter en niet een adviesgevend karakter. Deze informatie kunnen een niet volledig karakter bezitten en de bezoekers worden sterk aangeraden zich te vormen en te informeren voor elke aankoop van een verzekeringsproduct.

Yago zal de informatie die ter beschikking wordt gesteld regelmatig en grondig controleren om ze actueel te houden. De informatie en de prijzen die gepubliceerd op onze website en in onze e-mails, worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar bieden je geen waarborgen op accuraatheid in alle omstandigheden. Deze informatie, de linken en het materiaal kunnen dus elk moment veranderen.

De informatie die op de site geraadpleegd kan worden, is gebaseerd op de informatie verzameld bij derden. De toegang tot bepaalde informatie is afkomstig van sites van derden die de volledige verantwoordelijkheid. Yago streeft er naar een kwaliteitsservice te voorzien, wij kunnen echter niet de juistheid , noch de precisie, noch de volledigheid van de informatie verstrekt door derden garanderen.

Yago kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige fout (kennelijke fout of vergissing), onnauwkeurige, misleidende, verkeerde informatie, gebrek aan informatie, tijdelijke of gedeeltelijke onderbreken van een dienst te wijten aan een storing, onderhoud, reparatie, update of een verbetering van het internetplatform.

Elke partner, aanbieder van verzekeringen blijft verantwoordelijk voor de informatie, tarieven, goedkeuring die hij communiceert, die hem aangaat en die is weergeven op het webplatform van Yago. Onze site is geen aanbeveling, goedkeuring van de kwaliteit van een dienst, en geen classificatie van producten, verzekeringen, en voorgestelde diensten aan de bezoekers.

Yago kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor alle schade, gevolgen te wijten aan de toegang, consultatie in het kader van contracten of het gebruik van gegevens, documenten, beschikbare, raadpleegbare links, van de service software gebruikt door het platform van Yago.

Het publiek wordt uitgenodigd om te communiceren naar het volgende adres voor alle vragen, suggesties of commentaren over een deel van de site: hello@Yago.be. Het team van Yago zal zo snel mogelijk antwoorden op de vragen / opmerkingen / eventuele suggesties.

Intellectueel eigendom

Het geheel van van elementen, informatie, documenten, links en gegevens aanwezig op de site zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (met name auteursrechten en verwante rechten, merkenrecht, etc.) toebehorend aan Yago NV of aan derden. Ze mogen dus niet gereproduceerd, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande en geschreven toestemming van Yago of eventueel de houder van de betrokken rechten, op straffe van een strafrechtelijke vervolgbare inbreuk van de auteursrechten en/of ontwerpen en modellen en/of merken.

Yago verleent de gebruiker een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie voor een onbepaalde periode en ten allen tijde herroepbaar zonder opgave van reden om toegang te krijgen tot de inhoud van de site, het weergeven en het downloaden enkel voor de behoefte van de weergave. De gebruiker mag ook een kopie afdrukken van de weergeven inhoud op de site voor zijn persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij op geen enkele manier de inhoud van de site wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong behoudt.

De gebruiker verbindt zich ook toe om de technische middelen ter bescherming van de inhoud en multimedia elementen niet te omzeilen. De reproductie is dus enkel toegelaten voor privégebruik in de zin van het artikel XI.190 5° van het wetboek van economisch recht.

Het creëren van een hyperlink die verwijst naar de onthaalpagina van de site op het adres: https://www.Yago.be/ is toegestaan. Deze toestemming is niet van toepassing op sites die informatie verspreiden met een illegaal, gewelddadig, xenophobic, neerbuigend, pornografisch karakter of die op een manier schadelijk zijn voor minderjarigen. Elk gebruik van de site en zijn component die niet onder dit artikel vallen, is ten strengste verboden.

Verantwoordelijkheid

Yago zal erop toezien, waar mogelijk, dat de site toegankelijk blijft voor een normaal aantal gebruikers. Echter, Yago garandeert niet dat de functies van de site beschikbaar zullen zijn zonder onderbreking of fout, dat de fouten gecorrigeerd zullen zijn of dat de site en de server die ze ter beschikking stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Yago bewaart bovendien het recht ten allen tijde gedeeltelijk of volledig de website op te schorten of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving.

Yago kan voor geen enkel verlies en/of nadeel, van welke aard dan ook, verantwoordelijk gehouden worden, die het gevolg zou zijn van een opschorting, onderbreking, (technische) storing, vertraging, moeilijke toegang en/of de stopzetting van de toegang van heel of een deel van de site of nog van virussen of andere schadelijke elementen die op de site aanwezig zijn.

Als de gebruiker een virus of andere schadelijke elementen op de site constateert, wordt hij uitgenodigd deze aan Yago mede te delen via de contactgegevens weergeven op de site zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden. Yago adviseert de gebruiker in elk geval firewalls, antivirus of andere noodzakelijke beschermende software te installeren op zijn computer om eventuele schade hieraan te vermijden.

Hyperlinks naar andere internetsites kunnen op de site vermeld worden. Het gebruik van een link naar een site betekent geen enkele erkenning van zijn overeenstemming met de geldende wetgeving en/of de kwaliteit van zijn diensten. Yago kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die kan voortkomen uit haar raadpleging.

Tevens kunnen bepaalde sites een link bevatten naar Yago. Deze sites van derden zijn niet gecontroleerd door Yago, die dus geen enkele verantwoordelijkheid draagt over hun werking, inhoud en gebruik. Tenzij dat uitdrukkelijk anders vermeld is door Yago op de site, impliceert het bestaan van dergelijke links geen enkele goedkeuring door Yago wat betreft deze sites van derden of het gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden, noch een associatie of partnerschap met de beheerders van deze sites.

Bedenktijd / herroepingstermijn

Overeenkomstig met de wet en met uitsluiting van de hieronder vermelde uitzonderingen, geniet de consument van het herroepingsrecht van het contract zonder sanctie noch opgave van reden als hij op afstand een contract voor financiële diensten afsluit.

Diensten: Alle diensten die communicatiemiddelen gebruiken op afstand betreffende:

  • De bank
  • Het krediet
  • De verzekering
  • De individuele pensioenen, Art. I.8, 18° CDE.

Uitzondering

  • De contracten die volledig worden uitgevoerd door de beide partijen tijdens de herroepingstermijn op expliciete vraag van de consument.
  • Hypothecaire kredietovereenkomst

Termijnen

  • 14 kalenderdagen
  • 30 kalenderdagen voor levensverzekeringen
  • 30 kalenderdagen voor aanvullende pensioenen

De termijn loopt vanaf de dag van het afsluiten van het contract. Art. VI.58 CDE.

In geval van herroeping, is de consument enkel verplicht tot de betaling van de daadwerkelijke voorziene dienst door aanbieder. Bijvoorbeeld de premie prorata gedurende de verzekerde periode.

Het recht tot herroeping/ intrekken van het contract kan worden toegepast volgens de procedure gespecificeerd tijdens het afsluiten van het contract.

Op het gebied van verzekeringen beschikt de verzekeraar ook het recht het contract te herroepen. De opzegging door de verzekeringnemer wordt van kracht op het moment van de kennisgeving, die van de verzekeraar 8 dagen na de kennisgeving.

Toepasselijk recht en bevoegde gerecht

Door de site te openen en te gebruiken, accepteert u onvoorwaardelijk deze toegangsvoorwaarden. Indien een bepaling nietig of onwettig verklaard zou worden, blijft de rest van zijn clausules geldig in hun geheel.

De toegang tot de site evenals zijn gebruik en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de belgische wetgeving L’accès au Site ainsi que son utilisation et les présentes conditions générales sont soumises au droit belge. Elk geschil met betrekking tot de validiteit, interpretatie, uitvoering van deze algemene voorwaarden dat niet vooraf in der minne geregeld kan worden, valt onder de bevoegdheid van franstalige jurisdicties van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Alle informatie betreffende het huidig beleid, kan verkregen worden bij Yago, rue des Francs 79, B-1040 Bruxelles, per e-mail: hello@Yago.be, of per telefoon +32 2 808 11 78.