Vind de beste dierenverzekering voor je hond of je kat!

Vind de beste dierenverzekering voor je hond of je kat!

Privacybeleid

Versie van 24 maart 2022


Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Yago verzekeringsmakelaar, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naar Belgisch recht, met een maatschappelijke zetel gevestigd te Frankenstraat 79, 1040 Etterbeek en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het bedrijfsnummer 639.926.420 (« Yago », « wij», « we/ons ») verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot haar voormalige en vroegere klanten, en aan haar potentiële klanten (de « klanten», « u», « uw »).

Dit privacybeleid (het « Privacybeleid») is van toepassing op elke verwerking van uw persoonsgegevens door Yago.

Verbintenis

Yago stelt alles in het werk om haar gegevensverwerkings activiteiten in overeenstemming te brengen met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) (“AVG”) en de Belgische Wet Van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens , zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen (de “Toepasselijke Wet inzake Gegevensbescherming”).

Categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens, in het bijzonder voor de in het 4de artikel van dit beleid beschreven verwerking doeleinden:

 • Uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, enz.);
 • Uw professionele identificatiegegevens (functie, beroep, enz.);
 • De gegevens gelinkt aan uw gezinssamenstelling (relatiestatus, aantal en namen van de personen ten laste, enz.);
 • Gegevens met betrekking tot uw beroepsleven (bekwaamheden, kwalificaties, ervaring, enz.);
 • Uw bankgegevens (bankrekeningnummer, enz.);
 • Uw financiële gegevens (salarisschaal, enz.);
 • De inhoud van uw elektronische communicatie (telefoongesprekken, e-mails, chats, SMS, enz.) uitsluitend ter controle van de kwaliteit van de dienstverlening in het kader van onze callcenter activiteit of voor het bewaren van een bewijs met betrekking tot legale commerciële transacties voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
 • Uw elektronische identificatiegegevens (IP-adres, login geschiedenis, toegangslogs, elektronische identificatiebestanden, identiteit van de beller enz.);
 • De gegevens gelinkt aan uw gebruik van onze site (muisbewegingen, links waarop u klikt, enz.), uitsluitend met het doel de gebruikerservaring van onze website te verbeteren;
 • Foto’s die u vertegenwoordigen voornamelijk in het kadere van interne of externe communicatie;
 • De gegevens gelinkt aan de verzekerde zaak, bijvoorbeeld uw woonplaats, uw huisdier, uw voertuig, u elektronisch apparaat, uw vakantieperiodes, enz;
 • Videomateriaal van u, uitsluitend in het kader van het toezicht op onze gebouwen via bewakingscamera’s en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Wij behandelen ook volgende bijzondere categorieën van persoonsgegevens in het kader van de hieronder geschreven verwarmingsdoeleinden:

 • Bepaalde gegevens met betrekking tot uw gezondheid als de verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van de verplichtingen van Yago op het gebied van het verzekeringsrecht (en in het bijzonder tijdens de aanbieding van levensverzekeringsproducten of tijdens het beheer van schadegevallen) en voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
 • Indien van toepassing, bepaalde gegevens over uw seksuele oriëntatie (de behandeling van gegevens met betrekking tot uw gezinssamenstelling zouden toevallig uw sexuele orientatie kunnen onthullen (bijvoorbeeld door te corresponderen over de naam en het geslacht van uw partner).

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt indien de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering.

Verwerkingsdoeleinden

Yago behandelt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Opstellen van verzekerings aanbiedingen;
 • Beheer van uw klanten gegevensbestand;
 • Beheer van de facturatie;
 • IT-ontwikkeling;
 • IT-ondersteuning;
 • Klanten Ondersteuning en klantenservice;
 • Gestion des sinistres;
 • Beheer van schadegevallen;
 • Bedrijfsontwikkeling;
 • Marketing (direct marketing);
 • Het opvolgen van de gevraagde informatie;
 • Activering, opschorting en intrekking van gebruikersaccounts;
 • Verbetering van klanttevredenheid;
 • Opsporen en voorkomen van fraude en inbreuken op informatiebeveiliging;
 • Toezicht op gebouwen(vooral door het gebruik van bewakingscamera’s);
 • Bedrijfsherstructurering;
 • Interne en externe audits;
 • Beheer van geschillen met klanten.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld uw verzekeringscontract) of om precontractuele stappen te ondernemen op uw verzoek (bijvoorbeeld, in geval van verzoek tot informatie voor een verzekeringscontract;
 • De naleving van een wettelijke verplichting die op Yago van toepassing is (bijvoorbeeld met betrekking tot facturatie, opsporing van fraude, bewaking van de gebouwen, belastingen, enz.);
 • De gerechtvaardigde belangen die door Yago (of door een ontvanger van gegevens) worden behartigd, op voorwaarde dat deze belangen zwaarder wegen dan uw fundamentele grondrechten en vrijheden (zoals het opsporen en voorkomen van inbreuken op de fraude- en informatiebeveiliging, het uitvoeren van transacties inzake bedrijfsreorganisaties, enz.).

In sommige gevallen vragen wij uw vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld foto's van u voor bedrijfscommunicatie doeleinden).

Yago onderwerpt zijn klanten niet aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking en die voor u rechtsgevolgen hebben of u in aanmerkelijke mate treffen.

Het verstrekken van een deel van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam, adres, contactgegevens, bankrekening enz.) is een voorwaarde voor het afsluiten van het verzekeringscontract afgesloten met Yago.

De mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonsgegevens kunnen zijn dat wij niet in staat zouden zijn om onze verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen (bijvoorbeeld het beheer van schadegevallen) of dat wij één of meerdere verplichtingen niet zouden kunnen nakomen op grond van de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld boekhoudkundige, fiscale of verzekeringswetgeving).

Bron van de gegevens

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens mogelijks als volgt verzamelen: Rechtstreeks van u, bijvoorbeeld via het proces voor het aanvragen van informatie (online of per telefoon);
 • Van derden,voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving (zoals bijvoorbeeld de solvabiliteit registers); Op basis van publiek beschikbare informatie (op het internet).

Ontvangers

Wij kunnen uw persoonsgegevens mogelijks doorgeven aan de volgende ontvangers:

 • De klantenservice;
 • Het IT-ontwikkelingsteam;
 • De bestuurders van het vennootschap;
 • Onze juridische adviseurs en/of advocaten in het kader van transacties inzake bedrijfsreorganisaties en rechtsgeschillen;
 • Externe dienstverleners met betrekking tot het beheer en onderhoud van de informatiesystemen die uw persoonsgegevens verwerken (deze dienstverleners hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken);
 • De verzekeraars en/of verzekeringstussenpersonen;
 • Overheidsentiteiten die gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens in te zien en/of te verkrijgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
 • De hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde in geval van een geschil waarbij u betrokken bent;
 • In geval van bedrijfsreorganisaties (bijvoorbeeld fusies of overnames) kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een derde partij die betrokken is bij de transactie (bijvoorbeeld een kandidaat-koper) in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

Verwerkers

Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze verwerkers uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

Wij zien er tevens op toe dat onze verwerkers zich er onder meer toe verbinden uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies te verwerken, geen andere verwerkers in dienst te nemen zonder onze toestemming, passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen, ervoor te zorgen dat personen die gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens in te zien onderworpen zijn aan een vertrouwelijkheidsplicht, uw persoonsgegevens aan het einde van hun dienstverlening terug te zenden en/of te vernietigen, audits uit te voeren en ons bij te staan bij het vervullen van verzoeken met betrekking tot de uitoefening van uw rechten inzake gegevensbescherming.

Doorgiftes buiten de Europese Economische Ruimte

Wij geven uw persoonsgegevens door aan een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), zoals de Verenigde Staten of Canada

In het geval dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EER, zorgt Yago ervoor dat de juiste waarborgen worden genomen, zoals:

 • Het land waar de persoonsgegevens naar zijn getransfereerd geniet van een adequaat scheids besluit van de Europese Commissie krachtens art 45 van de AVG (zoals bijvoorbeeld Canada); of
 • Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie krachtens artikel 47 van de AVG, werden vastgelegd; of
 • In geval van een doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten voldoet de doorgifte aan de voorwaarden die zijn opgelegd door het EU-US Privacy Shield krachtens artikel 45 van de AVG.

Voor meer informatie over doorgiftes van persoonsgegevens buiten de EER, kunt u de volgende link raadplegen: https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/reference-library/international-transfer s_en.

Indien u meer informatie wenst over de door Yago genomen maatregelen voor de doorgave van persoonsgegevens buiten de EER, kunt u contact opnemen met onze coördinator voor gegevensbescherming per e-mail naar privacy@Yago.be of per post bij Tanguy Bocquet, Yago N.V., 79 frankenstraat te 1040 Brussel.

Bewaring

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Yago hanteert de volgende criteria om de bewaartermijnen van persoonsgegevens te bepalen rekening houdend met de context en het doeleinde van elke verwerking:

 • De verstreken tijd sinds het einde van uw commerciële relatie met Yago;
 • De gevoeligheid van persoonsgegevens (bijvoorbeeld de gegevens betreffende de gezondheid);
 • Veiligheidsredenen (bijvoorbeeld de veiligheid van de gebouwen of informatiesystemen);
 • Elk huidig of potentieel geschil waarbij u betrokken bent (bijvoorbeeld een geschil of disciplinaire maatregelen);
 • Elke wettelijke of reglementaire verplichting om persoonsgegevens te bewaren of te wissen (bijvoorbeeld een bewaarplicht opgelegd door boekhoudkundige, fiscale of verzekeringswetgeving).

Rechten ten opzichte van persoonsgegevens

Onder voorbehoud van de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming hebt u het recht van inzage tot en rectificatie van uw persoonsgegevens, het recht op gegevens wissing, het recht op beperking van en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Gelieve verzoeken met betrekking tot uw rechten door te sturen naar onze Correspondent voor gegevensbescherming per e-mail op privacy@Yago.be of per post bij Tanguy Bocquet, Yago N.V. 79 frankenstraat te 1040 Brussel Wij zullen proberen aan uw verzoek te voldoen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is en altijd binnen de tijdperken die conform aan de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming zijn vastgesteld. Gelieve er rekening mee te houden dat we mogelijks persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden moeten bewaren, zoals vereist of toegestaan door de wet.

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat wij inbreuken op de beveiliging melden die, per ongeluk of op onrechtmatige wijze, leiden tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot verwerkte persoonsgegevens.

Vragen en klachten

Als u vragen of klachten heeft over de manier waarop Yago uw persoonsgegevens verwerken, gelieve ze eerst door te sturen naar onze Coördinator voor Gegevensbescherming per e-mail privacy@Yago.be of per post bij Tanguy Bocquet, Yago N.V., 79 frankenstraat te 1040 Brussel.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dit is voor België: Gegevensbeschermingsautoriteit Rue de la Presse 35, 1000 Brussel

Varia

Yago behoudt het recht dit Beleid te allen tijde te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen die wij aanbrengen in dit Privacybeleid zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen een bepaling van dit beleid en een bepaling van een ander beleid of document van Yago met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zal de bepaling van dit Beleid prevaleren.